22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

dmc 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 แล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ยืนยัน 30 เมษายน 2567 นี้

โฆษณา

dmc 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 แล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ยืนยัน 30 เมษายน 2567 นี้

dmc 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 แล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ยืนยัน 30 เมษายน 2567 นี้

dmc 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 แล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ยืนยัน 30 เมษายน 2567 นี้
dmc 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 แล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ยืนยัน 30 เมษายน 2567 นี้

โฆษณา

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2567 ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2566 โดย DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว ซึ่งมีประกาศล่าสุด ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2566) และจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนหลังรอบ 10 มิถุนายน 2566 ได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30 น. แล้ว ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดังนี้

ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567
เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566
ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้น หยุดรับแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2567 ห้ามกรอกเข้าระบบเด็ดขาด
2.7.1,2.7.3 และ 2.7.4 ย้ายเข้า/เพิ่ม/เพิ่มเด็ก G จาก Gcode ให้เข้ามาในระบบเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2566 กับทางโรงเรียนเท่านั้น
2.7.5 ย้ายออก สามารถย้ายนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2566 ได้
2.7.6 ออกกลางคันจำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2 ทำข้อมูลนักเรียนทุกคนก่อน ตามด้วย 3.2.2.1 และ 3.2.2.2 ต้องทำทั้งสามเมนูถึงจะยืนยันข้อมูลได้
ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC2567) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 (DMC66) คลิกที่นี่

dmc 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 แล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ยืนยัน 30 เมษายน 2567 นี้
dmc 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 แล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566 ยืนยัน 30 เมษายน 2567 นี้

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC2567 คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.,OBEC) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้

1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน) สพฐ.กำหนดนับตนนักเรียนวันที่ 25 มิถุนายน
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

โฆษณา

ความสำคัญของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC67) Data Management Center เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC67) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 (DMC66) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2565 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2564 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2563 คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles