8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566

โฆษณา

อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566

อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เช็คที่นี่

อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
อัตราบรรจุ ครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566

โฆษณา

สพฐ.แจ้ง อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น2566 ผ่านหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4405 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่องการวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการบรรจุนักศึกษาทุนฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ขอเรียนดังนี้ ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครู ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผล การพิจารณาคืนอัตรา) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อรองรับการบรรจุ นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเตรียมวางแผน การบรรจุ โดยพิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และขาดครูตามสาขาวิชาที่กำหนด เท่าจำนวนแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

1. ศธ 04009-ว4405

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โฆษณา

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีรายละเอียด ร.ร.

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบกำหนดตำแหน่ง

อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
อัตราบรรจุ ครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
อัตราบรรจุ ครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
อัตราบรรจุครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
อัตราบรรจุ ครูรักษ์ถิ่น 2566 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles