22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 แบบสรุปคะแนน ไฟล์ doc & word ที่นี่

โฆษณา

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 ไฟล์ doc & word ที่นี่

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 แบบสรุปคะแนน ไฟล์ doc & word ที่นี่

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 แบบสรุปคะแนน ไฟล์ doc & word ที่นี่
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 แบบสรุปคะแนน ไฟล์ doc & word ที่นี่

โฆษณา

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA 3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 แบบสรุปคะแนน ไฟล์ doc & word ที่นี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางา ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

  • การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  • ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ ริเริ่มการแก้ปัญหา พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA 3 คือ แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยกรรมการทั้ง 3 คน จะต้องบันทึกคะแนน 70% ขึ้นไป ถึงจะอยู่ในระดับ ผ่าน เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 ไฟล์ doc & word ที่นี่
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) PA3 แบบสรุปคะแนน 2 ส่วน ดาวน์โหลด ไฟล์PA3 ไฟล์ doc & word ที่นี่

คู่มือ PA ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สามารถใช้ได้ทุกสังกัด ไฟล์ doc & word ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง

โฆษณา

ดาวน์โหลดไฟล์  PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ดาวน์โหลดไฟล์PA3 : แบบสรุปคะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

ดาวน์โหลดไฟล์  PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง รวมไว้ที่นี่ แบบประเมินผล PA2 ตำแหน่ง ครู ทุกวิทยฐานะ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

รวมเอกสารPA เอกสารอัพเข้าระบบ DPA ตัวอย่างบันทึกข้อความ PA เกณฑ์ PA ระบบ DPA เพจคลินิกวิทยฐานะครูสดใส

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles