8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

แบบรายงานผลpa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน

โฆษณา

แบบรายงาน pa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน

แบบรายงาน pa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน รายละเอียดที่นี่

แบบรายงานผลpa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน
แบบ รายงานผล pa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน

โฆษณา

แบบรายงานผลpa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน รายละเอียดที่นี่ แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จัดทำเอกสาร/จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการ
ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1.จัดทำแบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
2.จัดทำแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) แบบ PA 2/ส สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตามตำแหน่ง และวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน)
3.จัดทำแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) แบบ PA 3/ส สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
4.จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน เช่น แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แบบ PA 1/ส ทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน หรืออื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด
5.รวบรวมเอกสารตามข้อ 1-4 มอบให้คณะกรรมการประเมินฯ ตามที่โรงเรียนแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป

ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล คลิกที่นี่

ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คลิกที่นี่

โฆษณา

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

แบบรายงานผลpa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน
แบบรายงานผล pa แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง pa ครู พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงาน

ขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมแบบฟอร์มpa ครู แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ แก้ไขได้ ไฟล์ doc & word (วpa ครู)

แบบประเมิน pa ครู ทุกวิทยฐานะ PA1 – PA5 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขได้ ไฟล์ doc & word

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles