19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

Test Blueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

โฆษณา

Test Blueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

สทศ.กำหนด Test Blueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

Test Blueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567
TestBlueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

โฆษณา

test blueprint o-net 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ผังการสร้างข้อสอบ ข้อมูลตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต 2566 ใช้สอบในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

สทศ.กำหนดTest Blueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดดังนี้ O-NET Ordinary National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนขึ้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษาฯ (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1)เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 2)เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชาติ 3)เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกระดับชั้น ทุกวิชาที่สอบ ทุกปีการศึกษา ได้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ตั้งแต่ปี 2559 – 2566

โฆษณา

Test Blueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567
TestBlueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles